sie
01

Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2017/2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2017 r.


Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018
- Dla uczniów szkół od 01 września do 15 września 2017r.
- Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2017r.


PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.
2. Tornister (plecak szkolny) max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko.
3. Ubiór sportowy/galowy:
- spodenki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- koszulki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa (max 1 szt. na semestr na 1 dziecko)
- obuwie sportowe / trampki – max 1 szt. na semestr na 1 dziecko (max 100,00zł) ,
- strój galowy – max 1 sztuka na rok ( koszula galowa lub bluzka galowa, spódnica galowa lub spodnie galowe ewentualnie garnitur)
4. Przybory do nauki zawodu (w przypadku uczniów szkół zawodowych)
5. Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
6. Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, tusze do drukarek, abonament internetowy (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne).
7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, papier do drukarki itp.
8. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
9. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
10. Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
11. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły (bilety miesięczne).

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 obowiązują faktury za:

1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych – od lipca 2017 r.
2. Internet – od września 2017 r. (faktura wraz z dowodem wpłaty)


 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 : Wniosek – Stypendium

Załącznik nr 2 : Wniosek – Zasiłek Szkolny

kwi
14

Informacja o programie FEAD

Program Pomoc Żywnościowa (FEAD) – Podprogram 2015  kończy się 30 kwietnia 2016r.

Informujemy, że Podprogram 2016 wstępnie rozpocznie się od sierpnia 2016r.

lut
08

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 10-11.02.2016, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

gru
17

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

gru
09

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach z dnia 30 listopada 2015 roku, dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015. Tym samym w dniu 24 grudnia 2015 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach będzie nieczynny.

gru
09

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 15-16.12.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

paź
26

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 28-29.10.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

wrz
23

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 28-29.09.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

wrz
14

Informacja o realizacji programu FEAD

M-GOPS w Błaszkach uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2015. Uczestniczył również w realizacji Podprogramu 2014.
W celu realizacji PO PŻ podpisaliśmy umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Sieradzu jako Organizacją Partnerską Regionalną. Dystrybucji żywności dokonujemy w formie paczek.

Informacja o realizacji programu FEAD

sie
24

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 26-27.08.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.