EFS-PO KL

Projekt systemowy POKL „Aktywność szansą na niezależność.” realizujemy od 2008r.

W roku 2009 zrealizowano:

-Instrumenty aktywizacji zawodowej

Usługi wspierające:

Przeprowadzono spotkanie (szkolenie) z prawnikiem, udzielono beneficjentom ostatecznym porad prawnych, szczególnie z zakresu prawa pracy.

Przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Beneficjenci ostateczni nabyli wstępną umiejętność poruszania się po rynku pracy, nastąpił wzrost motywacji do działania, wzrost aspiracji zawodowych oraz wzrost wiedzy na temat organizacji i prawa pracy.

-Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

Beneficjenci ostateczni uczestniczyli w kursach podnoszenia kompetencji zawodowych lub zdobywania nowego zawodu:

1. kurs prawa jazdy (w tym kat. B i kat. C+E oraz przewozu

osób i rzeczy)- 15 osób

2. kurs opieki nad chorym w domu – 5 osób,

3. kurs obsługi kas fiskalnych, fakturowania i obsługi komputera

- 8 osób ukończyło kurs zdobywając nowe umiejętności

zawodowe.

4. kurs obsługi wózków widłowych – 5 osoby ukończyły

szkolenie zdobywając zawód.

5. kurs podstaw księgowości – 2 osoby ukończyły kurs

zdobywając umiejętności podstaw zawodu księgowej

6. kurs w zawodzie kucharz – 6 osób ukończyła kurs

zdobywając zawód kucharza

7. kurs spawania MAG – 1 osoba, napełniania zbiorników gazem

LPG – 3 osoby .

8. kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 4 osoby.

9. kurs fryzjerski – 2 osoby

Reasumując, 38 osoby zdobyły nowy zawód, kompetencje i umiejętności zawodowe, co pomoże im i pozwoli powrócić aktywnie na rynek pracy.

Wszystkim beneficjentom ostatecznym, którzy dojeżdżali na szkolenia i kursy w innej miejscowości zwrócono koszty podróży.

-Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

Sfinansowano badania profilaktyczne oraz sanitarne dla 19 osób (w tym z tytułu możliwości przystąpienia do kursów

Przeprowadzono indywidualne treningi interpersonalne terapeutyczne specjalistyczne z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla 7 osób.

-Instrumenty aktywizacji społecznej

Przeprowadzone zostały indywidualne treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla wszystkich uczestników projektu, poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia umiejętności życiowych, w tym wiary we własne możliwości do pokonania barier fizycznych i psychologicznych (zwiększenie dbałości o wygląd zewnętrzny i zwiększenie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i postrzegania siebie w środowisku lokalnym)

Zorganizowano jedno spotkanie integracyjne dla uczestników projektu oraz realizatorów.

Beneficjenci ostateczni poczuli się dowartościowani, potrzebni, dostrzeżeni przez środowisko i otoczenie, przez co zintegrowani społecznie. Rozpoczął się u nich proces wychodzenia z wykluczenia społecznego. jedna osoba podjęła już w grudniu zatrudnienie.


Plakat projektu EFSplakat projektu EFS

Comments are closed.