Stypendia Szkolne

W terminie od 01 września 2015 r. do 15 września 2015 r.
(do 15 października 2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów)
będą przyjmowane wypełnione
„Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Błaszki”
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych;
2. Słuchaczom publicznych:
a) kolegiów nauczycielskich
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych
c) kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 24 roku życia;
3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do ukończenia 18 roku życia;
5. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są;
1. Na wniosek:
a) rodziców, prawnych opiekunów.
b) pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora odpowiedniej placówki oświatowej,
c) dyrektora szkoły lub odpowiedniego kolegium
2. Na odrębny wniosek dla każdego uprawnionego ucznia lub słuchacza.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu;

Warunkiem przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego) jest:
1. Złożenie do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach poprawnie
wypełnionego wniosku (Zał. Nr 1)
2. Dołączenie do wniosku:
a) zaświadczeń albo oświadczeń o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkujących z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek,
c) zaświadczenia albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
d) innych dokumentów stwierdzających sytuację dochodową i materialną rodziny.
e) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń finansowych pomocy społecznej nie przedkłada się dokument ów potwierdzających sytuację materialną rodziny (ppkt. a,b,c,d,) .
3. Do wniosku należy załączyć dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające konieczność poniesienia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych ucznia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (słuchacza) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne:
1. nie może być wyższa niż kwota 456 zł (netto) na osobę w rodzinie, a od 1.10.2015 r. – wyższa niż kwota 514 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna (stypendium szkolne) nie przysługuje:
1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, którego dochód na osobę w rodzinie przekracza w/w kryterium dochodowe.
3. Uczniowi, który został zawieszony w prawach ucznia, (skreślony z listy uczniów) lub gdy uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych.
Postanowienia:
1. Wnioski o stypendium szkolne składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błaszkach, Lubanów 27 do 15 września 2015 r. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie terminu, wtedy uczeń może uzyskać prawo do stypendium szkolnego od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
2. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres nie dłuższy niż od września do czerwca, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
3. Rodzice ucznia, który otrzymuje stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika MGOPS w Błaszkach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
4. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę do przyznania stypendium szkolnego, stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Stypendium wypłacane będzie dwufazowo w terminach:
a) do 20 grudnia za okres od września do grudnia danego roku szkolnego
b) do 20 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych.
3. ponadto może być przyznane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów, (np. zakwaterowanie w internacie, bursie,
stancji, koszty posiłków, dojazdy di i ze szkoły środkami publicznego transportu zbiorowego, czesne za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej).
4. Jego wysokość będzie ustalona w zależności od posiadanych środków finansowych, ale nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł (tzn.stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.)

Stypendia Szkolne załącznik 1

Zasiłek Szkolny załącznik 2

Stypendia Szkolne cały wpis

Wydatki Kwalifikowane

Comments are closed.