Home » Bez kategorii » Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie CDR 2
sie
08

1

Lp. Planowana realizacja zadania Okres realizacji Dodatkowe informacje
1. Krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy w placówce stacjonarnej – zadanie zlecone 01.03.2020r do 30.04.2022r Głównym celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym w zastępstwie za opiekunów faktycznych. . Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania i wznowiono od 1 czerwca 2020r. Usługa realizowana jest indywidualnie według potrzeb uczestnika.
2. Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej 01.06.2020r do 30.09.2022r Praca asystenta będzie polegać na dotrzymywaniu towarzystwa i pomocy w pokonywaniu codziennych problemów w obszarach aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Usługi asystenckie świadczone są na podstawie indywidualnie opracowanego planu działania z uczestnikiem średnio 22h miesięcznie w godzinach od 7:30 do 15:30 (w uzasadnionych przypadkach możliwość świadczenia usług w innym wymiarze godzinowym).
3. Praca socjalna 01.06.2020r do 30.09.2022r Praca socjalna świadczona dla uczestników w projektu. Usługa świadczona jest w sposób zindywidualizowany na potrzeby uczestników projektu, w godzinach od 7:30 do 15:30.
4. Konsultacje psychologiczne Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,spokrewnionych z elementami psychoedukacji. 01.08.2020r.-28.02.2021r Współpraca z podopiecznymi pieczy zastępczej, organizacja konsultacji dla rodzin. Organizacja warsztatów (01.08.2021 do 31.08.2020r.), grup wsparcia (01.08.2020r.-28.02.2021r) oraz socjoterapii (01.09.2020r.- 31.06.2021r.).Realizacja poradnictwa będzie świadczona w sposób indywidualny według planu ustalonego przez psychologa. Uczestnicy będą indywidualnie
5. Asystent Rodziny 01.03.2020r do 30.04.2022r Asystent rodziny będzie pomagał rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Usługa realizowana jest indywidualnie według potrzeb rodziny (średnio 12 h miesięcznie)
6. Klub Seniora 01.03.2020r do 30.04.2022r. Utworzenie dla starszych osób niesamodzielnych z terenu miasta Sieradza, miejsca świadczenia usług społecznych, w ramach których będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 20:00. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania i wznowiono od 1 czerwca 2020r.
10. Usługi opiekuńcze 01.03.2020r do 30.04.2022r lub do 30.06.2022r. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego. W ramach usług świadczona będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego ( gotowanie, sprzątanie, opieka higieniczna itp.). Usługi opiekuńcze świadczone są przez Partnerów:
Gmina Błaszki- Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Błaszkach- teren Gminy Błaszki (w godzinach od 7:00 do 15:00)
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział w Sieradzu- powiat sieradzki (8:00 do 16:00)
Gmina Brzeźnio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu teren gminy Brzeźnio (7:30 do 15:30 )

2Projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Comments are closed.