Home » Bez kategorii » Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie CDR 1
maj
26

1

Projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie
Lp.
Planowana realizacja zadania
Okres realizacji
Dodatkowe informacje
1
Krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy w placówce stacjonarnej – zadanie zlecone
01.03.2020r do 30.04.2022r
Głównym celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania.
2
Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej
01.06.2020r do 30.09.2022r
Praca asystenta będzie polegać na dotrzymywaniu towarzystwa i pomocy w pokonywaniu codziennych problemów w obszarach aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
3
Praca socjalna
01.06.2020r do 30.09.2022r
Praca socjalna świadczona dla uczestników w projektu.
4
Konsultacje psychologiczne
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów.
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,spokrewnionych z elementami psychoedukacji.
01.03.2020r.-30.09.2021r
Współpraca z podopiecznymi pieczy zastępczej, organizacja konsultacji dla rodzin. Organizacja warsztatów, grup wsparcia oraz socjoterapii. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania.
5
Asystent Rodziny
01.03.2020r do 30.04.2022r
Asystent rodziny będzie pomagał rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.
6
Klub Seniora
01.03.2020r do 30.04.2022r.
Utworzenie dla starszych osób niesamodzielnych z terenu miasta Sieradza, miejsca świadczenia usług społecznych, w ramach których będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 20:00. Ze
Projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania.
10
Usługi opiekuńcze
01.03.2020r do 30.0.2022r lub do 30.06.2022r.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego. W ramach usług świadczona będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego ( gotowanie, sprzątanie, opieka higieniczna itp.). Usługi opiekuńcze świadczone są przez Partnerów:
Gmina Błaszki- Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Błaszkach- teren Gminy Błaszki
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział w Sieradzu- powiat sieradzki
Gmina Brzeźnio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu teren gminy Brzeźnio.

2

Comments are closed.